Zespół Szkół nr 23
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 23 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

  Drukuj
 

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 23 w Warszawie ul. Górnośląska 31

o naborze na wolne stanowisko kierownika obiektu sportowego.

 

I.                     Wymagania niezbędne:

1)       Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

2)       Brak skazania za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

3)       Wykształcenie co najmniej średnie.

4)       Doświadczenie zawodowe – staż pracy co najmniej 4-letnie.

 

II.                   Wymagania dodatkowe:

1)       znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word, Excel,

2)       nieposzlakowana opinia

3)       doświadczenie na stanowisku kierowniczym

4)       znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

 

III.                 Wymagane cechy osobowe:

1)       umiejętność podejmowania decyzji,

2)        opanowanie

3)       uczciwość

4)       kreatywność

5)       dyspozycyjność

6)       komunikatywność

 

IV.                 Zakres czynności kierownika hali sportowej

1)       Nadzór i organizacja prawidłowego funkcjonowania hali sportowej.

2)       Współudział w opracowaniu planu rocznego, obejmującego przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

3)       Określenie zasad korzystania oraz ustalenie warunków odpłatności z hali przez kluby sportowe, placówki oświatowe oraz zorganizowane grupy rekreacyjne.

4)       Przystosowywanie umów związanych z wynajmem hali.

5)       Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie obiektu.

6)       Wykonywanie okresowych przeglądów urządzeń sportowych.

7)       Bieżąca kontrola nadzoru zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń
w zakresie ppoż. I bhp zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

8)       Zawieranie umów na bieżące konserwacje urządzeń teletechnicznych,

Mechanicznych oraz wodno-kanalizacyjnych.

9)       Współudział w opracowaniu regulaminu dla podmiotów wynajmujących.

10)    Egzekwowanie opłat od grup sportowych.

11)    Kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań pracowników obsługi hali.

12)    Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu użytkowania hali sportowej.

13)     Nadzór nad imprezami sportowymi.

 

V.                   Warunki pracy na danym stanowisku

1)  Pełny wymiar czasu pracy

2)  Praca administracyjno-biurowa świadczona na terenie obiektu sportowego w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31

 VI. Wymagane dokumenty:

1)       CV, list motywacyjny.

2)       Dokumenty potwierdzające: - wymagane wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje.

3)       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4)       Kopie Świadectw Pracy.

5)       Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6)       Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7)       Zaświadczenie o niekaralności.

 

VII.               Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listownie (decyduje data wpływu do jednostki) na adres Zespołu Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 00-432 Warszawa najpóźniej do 13.IX.2021

Na kopercie dopisać Kierownik hali sportowej 2021 r.

VIII.              Informacje dodatkowe.

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru. Dokumenty Kandydata, który zostanie wyłoniony w toku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia. Dokumenty pozostałych Kandydatów są przechowywane za ich zgodą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone po upływie miesiąca od zakończania naboru.

       Informacja o wynikach  naboru zostanie umieszczona na stronie BIP

 

 

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nr ref. Etap Stanowisko Jednostka Dzielnica Termin Informacje
1/2018 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji starszy specjalista do spraw kadr Zespół Szkół nr 23 Śródmieście 17-08-2018 Szczegóły
1/2021/2022 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji starszy inspektor Zespół Szkół nr 23 Śródmieście Szczegóły
1
 
 
Wprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-07-2011
Aktualizujący Sołtysiak Justyna (Zespół Szkół nr 23) 23-08-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.gdebowska 23-08-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-08-2021
Liczba odwiedzin: 1653