Zespół Szkół nr 23
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 23 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE NR 1/2014

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko pracy - specjalista ds. księgowości w wymiarze ½ etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi:

1. przygotowywanie i prowadzenie dokumentów płacowych dla pracowników administracji ,obsługi oraz przekazywanie ich do Dzielnicowego Biura Finansów,

2. przygotowywanie dokumentów płacowych dla nauczycieli ( dodatki motywacyjne, godziny         ponadwymiarowe, itp.),

3. sporządzanie obciążeń dla firm wynajmujących, bieżąca kontrola wpływów z najmu i ich ewidencjonowanie, kontrola terminowości wpłat za wynajem, rejestracja przychodzących rachunków i faktur dotyczących dochodów własnych.

4. pobieranie zaliczek gotówkowych na potrzeby szkoły i ich rozliczanie,

5. dekretacja i opisywanie rachunków gotówkowych, sporządzanie zestawień i przekazywanie ich po akceptacji  Dyrektora Szkoły do wydziału,

6. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia zwrotu kosztów za dokształcenia nauczycieli,

7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej planów wydatków budżetowych (sporządzanie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami, kontrola wydatków budżetowych),

8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej planów dochodów i wydatków dochodów własnych (sporządzanie planów, sporządzanie przeniesień pomiędzy paragrafami, kontrola wydatków)

9. sporządzanie zestawień dotyczących inwentaryzacji majątku szkoły,

10. przygotowywanie danych płacowych pracowników szkoły dla potrzeb sprawozdań (np.  SIO),

11. prowadzenie spraw dotyczących funduszu socjalnego pracowników szkoły.

 Wymagania konieczne:

1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw,

które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego

uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2. wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym,

3. minimum 4 letni staż pracy i co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

4. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o finansach publicznych,

5. dobra znajomość obsługi komputera zakresie MS Office (Word, Excel),

6. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 Wymagania pożądane:

1. znajomość zagadnień budżetowych w oświacie , ogólna znajomość z zakresu księgowości

2. samodzielność, dokładność, sumienność,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. kreatywność i zaangażowanie, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, rzetelność odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista,

5. rekomendacje z dotychczasowych miejsc pracy.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. wypełniony Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia,

2. własnoręcznie podpisane CV,

3. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

6. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu          w przypadku kontynuacji zatrudnienia

7. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego uprawnia do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz ukończenie 18 roku życia,

8. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,

9. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

10. pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zespół Szkół nr 23 z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31, dla potrzeb rekrutacji  na samodzielnym stanowisku pracy ds. zamówień publicznych, specjalista zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm..,)

 Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoby zainteresowane pracą na samodzielnym stanowisku pracy specjalisty ds. księgowych prosimy o składanie dokumentów w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 23  00-432 Warszawa ul. Górnośląska 31, pokój 20 w godzinach od 9:00 do 15:00 bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego) w terminie do dnia 30 stycznia 2014 roku z opisem na kopercie:

„Oferta pracy na stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko pracy – specjalista ds. księgowości”

 Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone będą powiadomione o terminie kolejnego etapu postępowania.

 Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjne zniszczone.

 

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. Wzory oświadczeń dla kandydata do pracy - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ

O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko..............................................................................................

2. Imiona rodziców............................................................................................................

3. Data urodzenia...............................................................................................................

4. Miejsce zamieszkania.....................................................................................................

............................................................................................................................................

(dokładny adres)

5. Wykształcenie.................................................................................................................

............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)

6. Wykształcenie uzupełniające............................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków

 obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) …................................................................................................................................................

9. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 3, i 5 są zgodne z dowodem osobistym

 seria.....................nr...................wydanym przez ......................................................................

albo innym dowodem tożsamości.............................................................................................. 

 

 

 

 ...................................................................

(miejscowość i data)

                                                                                                   ...................................................................

                                                                                              (podpis osoby składającej kwestionariusz)

 

                                                                                                                      Warszawa, dnia………………….……...

 

………………..…………………..

 Imię i nazwisko

 

……………………………………

 adres

 

 

Oświadczenie

 

 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania

wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że nie

byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie

postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych

oraz korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

                                                                                                                   ………………………..

    Podpis (odręczny)

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                 Warszawa, dnia…………….

…………..………………………

 Imię i nazwisko

………………………………….

 adres

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko…………….…… w Zespole Szkół Nr 23 z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląska 31 – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 ze zm.,).

 

 

 

 

                                                                                                                                    …..……………………

                                                                                                                                     Podpis (odręczny)

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Zespołu Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2014 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielne stanowisko pracy- specjalista ds. księgowych , wpłynęła 1 oferta .

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne:

1. Halina Perzyna - Warszawa

W wyniku zakończonej procedury na w/wstanowisko została zatrudniona Pani Perzyna Halina, zamieszkała w Warszawie . Kandydatka spełnia wszystkie kryteria wymagana na to stanowisko.

 

Nr ref.:
Etap:
Stanowisko:
Komórka/Jednostka:
Dzielnica:
Termin składania dokumentów od:
Termin składania dokumentów do:Nr ref. Etap Stanowisko Jednostka Dzielnica Termin Informacje
1/2018 Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji starszy specjalista do spraw kadr Zespół Szkół nr 23 Śródmieście 17-08-2018 Szczegóły
1
 
 
Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-07-2011
Aktualizujący bzmw/ext.kkowalewska 06-02-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.bkrakos 06-02-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-02-2014
Liczba odwiedzin: 1436
Rejestr zmian