Zespół Szkół nr 23
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 23 > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > przetarg na wypisażenie sal w sprzęt komputerowy i multimedialny

przetarg na wypisażenie sal w sprzęt komputerowy i multimedialny

  Drukuj
 
Przetarg na wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy i multimedialny
Treść

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zs23.edu.pl

Warszawa: Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy
i multimedialny
Numer ogłoszenia: 170311 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 23 , ul. Górnośląska 31, 00-432 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6218850, 6286803, faks 22 6280923.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs23.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy i multimedialny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy i multimedialny.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-9, 30.20.00.00-1, 51.60.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania z należyta starannością co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego i multimedialnego, z czego co najmniej jedna z tych dostaw opiewała na wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została w umowie wyrażona w walucie obcej - równowartość 100 000,00 zł wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia) - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków będzie realizowana metodą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 80

·         2 - Montaż sprzętu, kalibracja tablic, ustawienie projektora oraz głośników - 10

·         3 - Czas realizacji - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs23.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 23, ul. Górnośląska 31, 00-432 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa, kancelaria pokój nr 012.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.KKowalewska 20-11-2015
Aktualizujący bzmw/ext.kkowalewska 04-12-2015
Zatwierdzający bzmw/ext.bkrakos 04-12-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-12-2015
Liczba odwiedzin: 741