Zespół Szkół nr 23
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 23 > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Dyrektor Zespołu Szkół nr 23 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zespołu Szkół nr 23 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE Nr 1/2017

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 23 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielny referent/specjalista w wymiarze 0,6 etatu

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przyjmowanie i pełna kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych Zespołu Szkół nr 23,

2. wprowadzanie umów do „rejestru umów” ,

3. realizowanie wydatków Zespołu Szkól nr 23 w ramach zatwierdzonego planu finansowego i posiadanych  

    środków,

4. przygotowywanie opinii i analiz oraz korespondencji z zakresu prowadzonych spraw,

5. uzgadnianie  realizacji planu,

6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej planów dochodów i wydatków dochodów własnych szkoły,

7. bieżąca analiza i kontrola dyscypliny budżetowej w Zespole Szkół nr 23,

9. sporządzanie umów najmu, aneksów i obciążeń poniesionych kosztów dla firm wynajmujących   

    pomieszczenia na terenie Zespołu Szkół nr 23,

10. sporządzanie zestawień dotyczących inwentaryzacji szkoły oraz ksiąg inwentaryzacyjnych

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Szkoły na parterze. Budynek trzykondygnacyjny, nie jest wyposażony w windy. Poruszanie się wózkiem dla niepełnosprawnych nie możliwe.

Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, rozmowami telefonicznymi, stały kontakt z Dzielnicowym Biurem Finansów

Na stanowisku pracy brak urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)1,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe I lub II stopnia lub średnie kierunkowe

6. staż pracy: samodzielny referent - 2 lata; specjalista – 4 lata,

7. znajomość regulacji prawnych z zakresu: Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł

zagranicznych,

8. znajomość pakietu MS Office.

 

Wymagania pożądane:

1. znajomość programów księgowych,

2. doświadczenie w pracy księgowej obsługującej jednostki oświatowe

3. umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,

4. systematyczność, dokładność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

1 w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust . 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,

2. podpisane curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3. podpisany list motywacyjny,

4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub średniego wykształcenia kierunkowego

5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności lub w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość pakietu MS Office oświadczenie o jego znajomości,

7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

8. kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających

obywatelstwa polskiego,

9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.

U. z 2014, poz. 1202),

12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zespół Szkół Nr 23 w Warszawie ul. Górnośląska 31, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko samodzielny referent/specjalista w Wydziale Rozliczeń zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w zamkniętych kopertach w godzinach

od 8.00 – do 15.00 w  Sekretariacie Zespołu Szkół nr 23 Warszawa ul. Górnośląska 31 pokój nr 20 bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) w terminie do

 dnia 16 stycznia 2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze – referent/specjalista

 

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie komórki organizacyjnej i stanowiska, o które ubiega się kandydat/ka.

W ofercie należy podać adres e-mail i numer telefonu kontaktowego. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, a po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2. Wzory oświadczeń dla kandydata do pracy – 2

3. Oświadczenie o znajomości pakietu MS Office

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ

O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko...............................................................................................

2. Imiona rodziców............................................................................................................

3. Data urodzenia...............................................................................................................

4. Miejsce zamieszkania.....................................................................................................

...........................................................................................................................................

(dokładny adres)

 

5. Wykształcenie.................................................................................................................

............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)

 

6. Wykształcenie uzupełniające............................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków

obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

…................................................................................................................................................

 

9. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 3 są zgodne z dowodem osobistym

 

seria.....................nr...................wydanym przez ......................................................................

 

albo innym dowodem tożsamości..............................................................................................

 

 

 

 

 

...................................................................                   ……………………………………

                 (miejscowość i data)                                                ( podpis osoby składającej oświadczenie )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Warszawa, dnia………………….……...

 

 

 

………………..…………………..

Imię i nazwisko

 

……………………………………

Adres

…………………………………….

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające

z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie, nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ………………………..

                                                                                                                               Podpis (odręczny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Warszawa, dnia…………….

 

 

…………..………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………….

Adres

………………………………….

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na stanowisko…………….…….…….…… w Zespole Szkół nr 23                                    z siedzibą w  Warszawie ul. Górnośląska 31 – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.                  o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

                                                                                              …..……………………

                                                                                                                          Podpis (odręczny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Warszawa, dnia………….….……….

 

 

…………..………………………

Imię i nazwisko

 

………………………………….

Adres

 

 

 

 

 

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a potwierdzam znajomość i umiejętność posługiwania się pakietem

programów MS Office w zakresie programu Word i Excel.

…..……………………

podpis (odręczny)

Załączniki:
Data ogłoszenia:
02-01-2017
Data wprowadzenia:  02-01-2017
 
 
Wprowadził BZMW/ext.KKowalewska 02-01-2017
Aktualizujący bzmw/ext.kkowalewska 02-01-2017
Zatwierdzający bzmw/ext.bkrakos 02-01-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-01-2017
Liczba odwiedzin: 436