Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


kompetencje

Organami Zespołu Szkół Nr 23 są:

Treść

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Samorząd Uczniowski

4. Rada Rodziców

 

Kompetencje wyżej wymienionych organów określają:

a) Statut Zespołu Szkół nr 23 -

 b) Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr  23

c) Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 23

e) Wewnątrzszkolny system oceniania - 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 23

 

 

 

STATUT

 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 23

Warszawa, ul. Górnośląska 31

 

 Siedzibą Zespołu Szkół nr 23 jest budynek przy ul. Górnośląskiej 31
w Warszawie.

1.      Organem prowadzącym Zespół Szkół jest miasto stołeczne Warszawa.

2.      Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkól sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 2

W skład Zespołu Szkół nr 23 wchodzą: Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego, LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Szkoła Policealna nr 37 dla Dorosłych.

§ 3

1.      Zespół Szkół nr 23 używa tłoczonej, okrągłej, metalowej pieczęci urzędowej zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 23 *W WARSZAWIE*”.

2.      Zespół Szkół używa prostokątnej pieczęci nagłówkowej o treści:

Z E P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  2 3 00-432 Warszawa, ul. Górnośląska 31 tel. 22-628-68-03, fax 22-628-09-23

NIP - 526-17-36-240   REGON - 001017296

 

§ 4

Zespół Szkół nr 23 działa na trzech płaszczyznach:

1)      oświatowej w zakresie prowadzenia Technikum Budownictawa
i Architektury nr 1 im. prof.             Zdzisława        Mączeńskiego            oraz     Liceum            Ogólnokształcącego   nr        LVIII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;

2)      finansowej;

3)      administracyjnej. 

§ 5

1.      Działalnością Zespołu Szkół nr 23 kieruje dyrektor zespołu powołany przez organ prowadzący.

2.      Dyrektor zespołu pełni jednocześnie funkcję dyrektora Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego oraz dyrektora LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

3.      Funkcję, o której mowa w ust. 2, pełni nauczyciel posiadający odpowiednie        przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela
w szkole ponadpodstawowej zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4.      Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w zespole pracowników.

5.      Dyrektor zespołu dysponuje środkami finansowymi Zespołu Szkół nr 23 określonymi przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście
w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

§ 6

1.      W planie finansowym Zespołu Szkół nr 23 wyodrębnia się części planu dotyczące Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof.  Zdzisława Mączeńskiego i LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

2.      Zespół Szkół prowadzi gospodarkę finansową i materialną zgodnie
z zasadami prawa budżetowego i wymaganiami określonymi przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście.

3.      Obsługę finansową Zespołu Szkół prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście.

§ 7

Szczegółową organizację Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im prof. Zdzisława Mączeńskiego oraz LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego regulują oddzielne statuty tych placówek.

§ 8

W Zespole Szkół nr 23 działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole. Organizację oraz kompetencje rady pedagogicznej określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

§ 9

W Zespole Szkół nr 23 działa wspólna rada rodziców Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego oraz LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Organizację oraz kompetencje rady rodziców określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

§ 10

W Zespole Szkół nr 23 działa samorząd uczniowski, w skład którego wychodzą wszyscy uczniowie uczący się w szkołach zespołu. Organizację oraz kompetencje samorządu uczniowskiego określają statuty szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół nr 23 oraz regulaminy.

§ 11

Zmiany niniejszego statutu dokonuje rada pedagogiczna Zespołu Szkół nr 23.

 

 

 


 

 


Wprowadził BZMW/ext.KKowalewska 2012-11-19
Aktualizujący Sołtysiak Justyna (Zespół Szkół nr 23) 2020-09-25
Zatwierdzający bzmw/ext.gdebowska 2020-09-25
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-09-25
Wersja standardowa