Kanał Wyżej
kompetencje

Organami Zespołu Szkół Nr 23 są:
Treść
1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców
 
Kompetencje wyżej wymienionych organów określają:
a) Statut Zespołu Szkół nr 23 -
 b) Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr  23
c) Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 23
e) Wewnątrzszkolny system oceniania - 
 
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 23
 
 
 
STATUT
 ZESPOŁU SZKÓŁ NR 23
Warszawa, ul. Górnośląska 31
 
 Siedzibą Zespołu Szkół nr 23 jest budynek przy ul. Górnośląskiej 31
w Warszawie.
1.      Organem prowadzącym Zespół Szkół jest miasto stołeczne Warszawa.
2.      Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkól sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
§ 2
W skład Zespołu Szkół nr 23 wchodzą: Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego, LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Szkoła Policealna nr 37 dla Dorosłych.
§ 3
1.      Zespół Szkół nr 23 używa tłoczonej, okrągłej, metalowej pieczęci urzędowej zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 23 *W WARSZAWIE*”.
2.      Zespół Szkół używa prostokątnej pieczęci nagłówkowej o treści:
Z E P Ó Ł  S Z K Ó Ł  N R  2 3 00-432 Warszawa, ul. Górnośląska 31 tel. 22-628-68-03, fax 22-628-09-23
NIP - 526-17-36-240   REGON - 001017296
 
§ 4
Zespół Szkół nr 23 działa na trzech płaszczyznach:
1)      oświatowej w zakresie prowadzenia Technikum Budownictawa
i Architektury nr 1 im. prof.             Zdzisława        Mączeńskiego            oraz     Liceum            Ogólnokształcącego   nr        LVIII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;
2)      finansowej;
3)      administracyjnej. 
§ 5
1.      Działalnością Zespołu Szkół nr 23 kieruje dyrektor zespołu powołany przez organ prowadzący.
2.      Dyrektor zespołu pełni jednocześnie funkcję dyrektora Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego oraz dyrektora LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3.      Funkcję, o której mowa w ust. 2, pełni nauczyciel posiadający odpowiednie        przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela
w szkole ponadpodstawowej zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
4.      Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w zespole pracowników.
5.      Dyrektor zespołu dysponuje środkami finansowymi Zespołu Szkół nr 23 określonymi przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście
w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
§ 6
1.      W planie finansowym Zespołu Szkół nr 23 wyodrębnia się części planu dotyczące Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof.  Zdzisława Mączeńskiego i LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2.      Zespół Szkół prowadzi gospodarkę finansową i materialną zgodnie
z zasadami prawa budżetowego i wymaganiami określonymi przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście.
3.      Obsługę finansową Zespołu Szkół prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście.
§ 7
Szczegółową organizację Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im prof. Zdzisława Mączeńskiego oraz LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego regulują oddzielne statuty tych placówek.
§ 8
W Zespole Szkół nr 23 działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole. Organizację oraz kompetencje rady pedagogicznej określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
§ 9
W Zespole Szkół nr 23 działa wspólna rada rodziców Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego oraz LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Organizację oraz kompetencje rady rodziców określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
§ 10
W Zespole Szkół nr 23 działa samorząd uczniowski, w skład którego wychodzą wszyscy uczniowie uczący się w szkołach zespołu. Organizację oraz kompetencje samorządu uczniowskiego określają statuty szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół nr 23 oraz regulaminy.
§ 11
Zmiany niniejszego statutu dokonuje rada pedagogiczna Zespołu Szkół nr 23.
 
 
 

 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
kompetencje

Wersja standardowa