Zespół Szkół nr 23
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 23 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > starszy specjalista do spraw kadr

starszy specjalista do spraw kadr

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
1/2018
Stanowisko
starszy specjalista do spraw kadr
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zespół Szkół nr 23
Dzielnica
Śródmieście
Termin
17-08-2018
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

OGŁOSZENIE Nr 1/2018

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 23 ogłasza nabór kandydatów na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze

starszy specjalista do spraw kadr

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1. Prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami Zespołu Szkół nr 23, zmian w umowach o pracę - prowadzenie teczek akt osobowych.

2. Opracowywanie informacji kadrowych – danych o charakterze ewidencyjnym i sprawozdawczym odzwierciedlającym stan zatrudnienia, prowadzenie bazy danych pracowników Zespołu Szkół nr 23.

3. Sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych pracowników Zespołu Szkół nr 23oraz nadzór nad ich realizacją. Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników.

4. Nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Zespołu Szkół nr 23.

5. Prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zespołu Szkół nr 23.

6. Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją, służbą przygotowawczą, dokształcaniem i doskonaleniem pracowników, szkolenia bhp i przeciw pożarowe.

7.Sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej związanej ze zgłoszeniem, wyrejestrowaniem, zmianami danych osobowych pracowników w ZUS.

8.  Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

9.  Obsługa sprawozdawczości GUS dotyczących pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

10. Przygotowywanie projektów instrukcji, regulaminów, zarządzeń dyrektora w zakresie prowadzonych spraw.

11. Współpraca z wydziałami Dzielnicowego Biura Finansów i innymi jednostkami oświatowymi w zakresie prowadzonych spraw.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Szkoły na parterze. Budynek trzykondygnacyjny, nie jest wyposażony w windy. Poruszanie się wózkiem dla niepełnosprawnych nie możliwe.

Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, rozmowami telefonicznymi, stały kontakt z Dzielnicowym Biurem Finansów oraz z Wydziałem Oświaty i Funduszy Europejskiej.

Na stanowisku pracy brak urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Praca jednozmianowa na pełny etat.

 

 

Wymagania konieczne :

1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.)1,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi.

6. minimum 3 letni staż pracy zawodowej

7.bardzo dobra znajomość prawa pracy - Kodeks pracy, Karty Nauczyciela oraz Prawa Oświatowego.

8. znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych,

9. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (m.in. Word, Excel, Outlook),

10. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

11. rzetelność, dokładność, terminowość i systematyczność.

 

Wymagania pożądane:

1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,

2 . znajomość oprogramowania kadry Optivum ,e-Płatnik oraz SIO

3. odporność na stres.

5.  dobra organizacja pracy,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,

2. podpisane curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

3. podpisany list motywacyjny,

4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,

5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności lub w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość pakietu MS Office oświadczenie o jego znajomości,

7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

8. kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,

9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

12. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zespół Szkół nr 23, z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląska 31, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Specjalisty do spraw kadr, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)”.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w zamkniętych kopertach, w godzinach od 8.00 – do 15.00 w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 00-432 Warszawa pokój nr 10,bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)w terminie do dnia 17sierpnia 2018 r. z dopiskiem na kopercie:

„Oferta pracy na stanowisko – starszy specjalista do spraw kadr ”.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą o tym informowane a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2.       Oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1. Imię (imiona) i nazwisko..............................................................................................

 

2. Imiona rodziców............................................................................................................

 

3. Data urodzenia...............................................................................................................

 

4. Miejsce zamieszkania.....................................................................................................

............................................................................................................................................

(dokładny adres)

 

5. Wykształcenie.................................................................................................................

............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)

 

6. Wykształcenie uzupełniające............................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

…................................................................................................................................................

 

9. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 3 są zgodne z dowodem osobistym

seria.....................nr...................wydanym przez ......................................................................

 

albo innym dowodem tożsamości..............................................................................................

 

 

 

 

................................................................... (miejscowość i data)

.................................................................. (podpis osoby składającej kwestionariusz )

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Warszawa, dnia………………….……...

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W związku z ubieganiem się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) – o zatrudnienie w Zespole Szkół nr 23 w Warszawie na stanowisku ………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że:

-   posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

-   nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-   posiadam obywatelstwo ……………………………………..;

-  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zespół Szkół nr 23, z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 36, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko…………………………………………………………………………………………………….…

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.);

 

-   znam i posiadam umiejętność posługiwania się pakietem programów MS Office w zakresie programu Word i Excel.

 

 

 

 

                                                                ……………………………………………………….

                                                                                              podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

Administratorem danych osobowych podanych w Pana/Pani ofercie pracy jest Zespół Szkół nr 23, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Górnośląskiej 36, 00-432 Warszawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze wskazane w ogłoszeniu.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

 

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dane osoby wyłonionej do zatrudnienia obejmujące imię, nazwisko zostaną udostępnione na stronie internetowej: /default.htmoraz wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół nr 23przy ul. Górnośląskiej 36 w Warszawie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j, Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.) informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Zespół Szkół nr 23

ul. Górnośląska 31

                                                              00-432 Warszawa

 

stanowisko – starszy specjalista do spraw kadr

 

ogłoszenie Nr 1/2018

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze:

starszego specjalisty do spraw kadr w Zespole Szkół nr 23 została wybrana:

 

 

pani Ewa Ilczyna - Latkowska

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: ww. osoba spełnia wszystkie kryteria wymagane od kandydata na ww. stanowisko oraz posiada wymagane doświadczenie zawodowe i niezbędną wiedzę teoretyczną.

 

 
 
Wprowadził Sołtysiak Justyna (Zespół Szkół nr 23) 06-08-2018
Aktualizujący Sołtysiak Justyna (Zespół Szkół nr 23) 23-08-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.bkrakos 23-08-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-08-2018
Liczba odwiedzin: 947