Zespół Szkół nr 23
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 23 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > starszy inspektor

starszy inspektor

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
1/2021/2022
Stanowisko
starszy inspektor
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zespół Szkół nr 23
Dzielnica
Śródmieście
Termin
 
Etap
Postępowania, w których nie upłynął termin składania aplikacji
Załączniki

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 23 w Warszawie ul. Górnośląska 31

ogłasza konkurs na wolne stanowisko starszego inspektora.

 

I.             Wymagania niezbędne:

1)    Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

2)    Brak skazania za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

3)    Wykształcenie co najmniej średnie.

4)    Doświadczenie zawodowe – staż pracy co najmniej 4-letnie.

 

II.            Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word, Excel,

2)    nieposzlakowana opinia

3)    doświadczenie na stanowisku kierowniczym

4)    znajomość ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

 

III.          Wymagane cechy osobowe:

1)    umiejętność podejmowania decyzji,

2)     opanowanie

3)    uczciwość

4)    kreatywność

5)    dyspozycyjność

6)    komunikatywność

 

IV.          Zakres czynności starszego inspektora

1)    Nadzór i organizacja prawidłowego funkcjonowania hali sportowej.

2)    Współudział w opracowaniu planu rocznego, obejmującego przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

3)    Określenie zasad korzystania oraz ustalenie warunków odpłatności z hali przez kluby sportowe, placówki oświatowe oraz zorganizowane grupy rekreacyjne.

4)    Przystosowywanie umów związanych z wynajmem hali.

5)    Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie obiektu.

6)    Wykonywanie okresowych przeglądów urządzeń sportowych.

7)    Bieżąca kontrola nadzoru zabezpieczenia poszczególnych pomieszczeń
w zakresie ppoż. I bhp zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

8)    Zawieranie umów na bieżące konserwacje urządzeń teletechnicznych,

Mechanicznych oraz wodno-kanalizacyjnych.

9)    Współudział w opracowaniu regulaminu dla podmiotów wynajmujących.

10)  Egzekwowanie opłat od grup sportowych.

11)  Kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań pracowników obsługi hali.

12)  Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu użytkowania hali sportowej.

13)   Nadzór nad imprezami sportowymi.

 

V.           Warunki pracy na danym stanowisku

1)  Pełny wymiar czasu pracy

2)  Praca administracyjno-biurowa świadczona na terenie obiektu sportowego w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 31

 VI. Wymagane dokumenty:

1)    CV, list motywacyjny.

2)    Dokumenty potwierdzające: - wymagane wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje.

3)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4)    Kopie Świadectw Pracy.

5)    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6)    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

7)    Zaświadczenie o niekaralności.

 

VII.        Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listownie (decyduje data wpływu do jednostki) na adres Zespołu Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 00-432 Warszawa najpóźniej do 12.X.2021

Na kopercie dopisać starszy inspektor 2021 r.

VIII.       Informacje dodatkowe.

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru. Dokumenty Kandydata, który zostanie wyłoniony w toku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia. Dokumenty pozostałych Kandydatów są przechowywane za ich zgodą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone po upływie miesiąca od zakończania naboru.

      Informacja o wynikach  naboru zostanie umieszczona na stronie BIP

Wyniki konkursu na stanowisko starszego inspektora

I. Do konkursu zgłosił się 1 kandydat.

II. Informacja o wynikach naboru

nr ogłoszenia 1/2021/2022

Zespół Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 00-432 Warszawa

starszy inspektor

imię i nazwisko kandydata  - Pan Jacek Zabrzeski zam. Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Pan Jacek Zabrzeski posiada doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami i obiektami sportowymi.

 

 

 
 
Wprowadził Sołtysiak Justyna (Zespół Szkół nr 23) 28-09-2021
Aktualizujący Sołtysiak Justyna (Zespół Szkół nr 23) 26-10-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.k.wlodarczyk 26-10-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-10-2021
Liczba odwiedzin: 182